주님의 옷을 만진 여인 (The Healing Touch of Jesus)

4.2.3

4.2.3

 

막 5:25-34

ក្នុងជីវិតរបស់យើង​តែងគិតថាខ្លួនឯងឯកា​,លំបាកវេទនា។ ក្នុងខគម្ពីរនេះនិយាយពីយើងនៅម្នាក់ឯង។ ជំងឺធ្លាកឈាមរបស់ស្ត្រីនោះធ្វើអោយមិនអាចថ្វាយបង្គំបាននិងមិនអាចរបស់នៅក្នុងភូមិនោះបាន។ ក្នុងជីវិតយើងក៏មានរឿងខ្លះមិនអាចដោះស្រាយបានដែរ។ ស្រ្តីនេះបានរកពេទ្យជាច្រើនមកព្យាបាលតែមិនជា។ ក្នុងលោកកិយនេះអ្វីដែលយើងធ្វើមិនបាន​ ដូចជា ចរិត ទំលាប់ ការលោភលន់ ….ត្រូវពឹងលើព្រះងោយព្យាបាលយើង។  ពេលនាងលឺពីព្រះយេស៊ូវ នាងក៏ចូលទៅក្នុងភូមិរបស់នាងដើម្បីពាល់ព្រះ(ខ២៧)។ ដំនឹងល្អេពីព្រះយេស៊ូវគឺជាអមណាច។ ត្រូវផ្តើមពីការស្តាប់ជាលើកដំបូង ដូចស្រ្តីនោះ បើគ្រាន់តែស្តាប់មិនធ្វើតាម នោះក៏គ្មានអំណាចអ្វីដែរ។ ត្រូវចាំហើយរស់នៅជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់ព្រះបន្ទូលដ៏អស្ចារ្យ ។ (ខ២៨)  គ្រាន់តែពាល់ព្រះពស្ត្រព្រះនោះធ្វើអោយមានជីវិតអាចរស់បាន។ ការជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាដែរ គ្រាន់តែប៉ះព្រះព្រ្តព្រះគ្រីស្ទគ្រប់បញ្ហាក្នុងជីវិតយើងត្រូវបានដោះស្រាយ។

១. 간절한 마음à 하나님 앞에 나감.

២.겸손한 마음à놀라운 감동적

៣.담대한 마음

ចូរចេញទៅជាមួយព្រះដោយជីវិតរបស់ព្រះ នោះយើងនឹងបានទទួលចំលើយពីព្រះ

ឯកោនោះនាំអោយងត់ជំនួយ តែបើគិតហើយប្រព្រឹត្តតាមការគិតនោះនំាអោយជា,ទទួលបានចំលើយ

ព្រះចង់អោយយើងចាំពេលដែលទ្រង់មិនទាន់អោយចំលើយ។

 

Advertisements

풍년과 흉년의 할일 ( what to do in famine and plenty year)

 

look-to-god

 

  1. 풍년에는 저축하라(46)

풍년에 준비, 저축 등 요셉의 노력, 힘이 아니라 하나님의 은혜입니다. 요셉은 30세 때 총리가 되고 충분하게 도와주었습니다.

(48-49) Star to harvest. On the age of 30 we must have freedom and try hard to work. All people must help each other on 7 years by our power. 풍년에는 시간이 낭비하지말고 하나님에 집중하라. 적더라도 시간을 절대 장비하지마시오. 풍년에는 잘 준비하시고 다른 사람을 신경쓰지말ㄹ고 100% 마음과 몸이 다 잘 준비하라. 시간 있으면 기도하고 아침에 일어날때 기도하고. 능력을 쌓고 말씀을 목상해라.

  1. 상처를 잊고 창상에 집중하라: 망과

(51) 이름을 찌을 때 꿈과 소원에 따라 했다. 요셉의 뜻이 Director, provision, Grace and throwing away the greed. 하나님이 우리의 상처를 잊어버리게 하심. 하나님이 우리의 힘든 일과 문제를 지우심.

(52) 우리가 원하는 비전과 열정 등 하나님께 드려라. 시간을 낭비하지 말고 하나님께 드리고 열심히 하면서 하나님이 보실 때 축복해 주실 것이다.

  1. 흉년에는 나누어 주라(53-55)

우리의 삶은 흉년만 있는 것같음. 어떨때는 우리가 은혜를 많이 받았지만 흉년이 있을 때가 있다. 흉년에는 우리를 통해서 나누어 주라. 우리가 부족해도 나누어 주라. 하나님을 구하는 사람은 구원을 받는 사람이라.

요셉의 나눔이 중요한가?

-꿈을 이루어짐. 꿈은 하나님으로 이루어져야 함. 하나님이 기뻐하시기 때문에 이루어지게 하시는 것이다.우리의 힘으로 아니고 하나님의 으혜로 그래서 우리는 하나님에 집중하야 함. 하나님이 요셉에게 갚아 주시기 때문에 요셉의 형은 부끄러워 하게 하심.  요셉은 하나님을 보지 않고 상처를 잊어버리지 않았다면 꿈을 이루어질 수 있었을 것이다. 우리의 눈물을 하나님 앞에 흐리라. 10년 동안 하나님에 집중해야 꿈을 이루어질 수 있다. 인생에서 하나님을 집중이다.

Mtt6:33 나님의나라를 구하라. 하나님 말씀에 따라 살고 모든 것을 할 때 하나님의 뜻으로 해야 함.

 

사람을 의지하지말라( Lean On God)

1115020-ad7df0677b434c9e1585e31182c98164

창40:9-23

우리는 누군가를 사랑하고 믿으면 힘든 삶이 된다.

  1. 사람의 은혜를 의지하지 말라(40:14-15)

요셉은 다른 삶을 의지하고 도와달라고 했는데 아무도 도와주지 않았다. 사람은 은혜만 기억하고 우리를 잊어 버리고 하나님은 늘 우리를 기억하십니다.

사람을 절대 의지하지말라. 우리는 사람을 의지할때 100% 힘듭니다. 하나님은 우리를 위해서 기도주십니다. 시편 146:3

  1. 타인의 길을 말라 보라보지 말라(40:16)

다른 사람이 우리보다 좋은 사람이라고 생각해서 의지하지말라. 다른 사람과 비교하지 말라 왜냐하면 우리는 충분하기 때문입니다.

CS 루이스: “ 바람과 사라지다” 소설책: Magareth Macheal (1939)

우리가 비교할 때 부족한 점만 보인다. 우리가 예수님을 바라볼 때 우리는 다른 사람과 비교할 필요없습니다. 우리는 얼마나 소중한지 몰라요. 그래서 하나님을 믿어야합니다.

  1. 하나님의 섭리를 기억하라 (40:23)

하나님의 은혜를 잊지말라. 우리 아무도 기억하지 않을 때 할레루야라고 하나님께 감사하라. 하나님으 승리하신 분이십니다. 하나님이 놀라운 일을 믿고 기대하라. 상황과 시간에 상관 없습니다. 결정하고 하나님이 승리하신을 믿어야 합니다. 여려움이 우리의 하나님을 만나는시간입니다.

기도로 이루어지는 하나님의 나라

kingdom-of-god3

Jeremiah 33:1-26  While Jeremiah was still confined in the courtyard of the guard, the Lord gave him this second message: “This is what the Lord says—the Lord who made the earth, who formed and established it, whose name is the Lord : Ask me and I will tell you remarkable secrets you do not know about things to come. For this is what the Lord, the God of Israel, says: You have torn down the houses of this city and even the king’s palace to get materials to strengthen the walls against the siege ramps and swords of the enemy. You expect to fight the Babylonians, but the men of this city are already as good as dead, for I have determined to destroy them in my terrible anger. I have abandoned them because of all their wickedness. “Nevertheless, the time will come when I will heal Jerusalem’s wounds and give it prosperity and true peace. I will restore the fortunes of Judah and Israel and rebuild their towns. I will cleanse them of their sins against me and forgive all their sins of rebellion. Then this city will bring me joy, glory, and honor before all the nations of the earth! The people of the world will see all the good I do for my people, and they will tremble with awe at the peace and prosperity I provide for them. “This is what the Lord says: You have said, ‘This is a desolate land where people and animals have all disappeared.’ Yet in the empty streets of Jerusalem and Judah’s other towns, there will be heard once more the sounds of joy and laughter. The joyful voices of bridegrooms and brides will be heard again, along with the joyous songs of people bringing thanksgiving offerings to the Lord. They will sing, ‘Give thanks to the Lord of Heaven’s Armies, for the Lord is good. His faithful love endures forever!’ For I will restore the prosperity of this land to what it was in the past, says the Lord. “This is what the Lord of Heaven’s Armies says: This land—though it is now desolate and has no people and animals—will once more have pastures where shepherds can lead their flocks. Once again shepherds will count their flocks in the towns of the hill country, the foothills of Judah, the Negev, the land of Benjamin, the vicinity of Jerusalem, and all the towns of Judah. I, the Lord, have spoken! “The day will come, says the Lord, when I will do for Israel and Judah all the good things I have promised them. “In those days and at that time I will raise up a righteous descendant from King David’s line. He will do what is just and right throughout the land. In that day Judah will be saved, and Jerusalem will live in safety. And this will be its name: ‘The Lord Is Our Righteousness.’ For this is what the Lord says: David will have a descendant sitting on the throne of Israel forever. And there will always be Levitical priests to offer burnt offerings and grain offerings and sacrifices to me.” Then this message came to Jeremiah from the Lord : “This is what the Lord says: If you can break my covenant with the day and the night so that one does not follow the other, only then will my covenant with my servant David be broken. Only then will he no longer have a descendant to reign on his throne. The same is true for my covenant with the Levitical priests who minister before me. And as the stars of the sky cannot be counted and the sand on the seashore cannot be measured, so I will multiply the descendants of my servant David and the Levites who minister before me.” The Lord gave another message to Jeremiah. He said, “Have you noticed what people are saying?—‘The Lord chose Judah and Israel and then abandoned them!’ They are sneering and saying that Israel is not worthy to be counted as a nation. But this is what the Lord says: I would no more reject my people than I would change my laws that govern night and day, earth and sky. I will never abandon the descendants of Jacob or David, my servant, or change the plan that David’s descendants will rule the descendants of Abraham, Isaac, and Jacob. Instead, I will restore them to their land and have mercy on them.” (Jeremiah 33:1-26 NLT)

하나님의 목표는 이 땅에 하나님의ㅣ 나라로 이루어지는 것이다. 이루어지기 위해서는 기도해야한다. 하나님의 계획으로 이루어지고 택한 사람의 기도로 이루어지는 거이다. 기도할때 성령이 충만하는 것이다. 하나님의 나라가 이루어지려면 내가 성령님으로 깨닫고 기도로 인하는 것이다. 그때 좋은 말만 들었고 선포와 회복 , 예레미아처럼( 기도한 사람) 하나님이 찾고 계십니다.

1. 부르짖게 하시는 하나님(1-3)

         1) 부르짖어야 할때(1-2)

그시대가 악해서 하나님이 예레미야를 부르시고 보여 주셨다. 악한 일을 일어날때 하나님이 계획을 세우고 계시는 것이다.

하나님이 예레미야를 부르기전에 예레미야에게 깨닫게 하셨다. 하나님이 어떤분이신지 깨닫게 된다는 것이다. 아브라함처럼 하나님이 자녀를 주신다고 그 약속을 지키시는 것이다. 창세기17:1 전능하신 하나님 

너의 완전 선택을 버리고 하나님을 의지하라. 끝까지 하나님을 신뢰하는 것은 하나님이 원하시는 것입니다. 예레미야가 낙담이 있다. 

그때 예레미야가 승리했다.

Jer33:2 it’s theLord who created this world as what He has planned.

깨닫게 할때 기도하라 

나에게 모든 것은 행하신 나의 아버지

깨닫게 되는 은혜가 있어야 한다.

하나님이 어떤 분이신지 고백하고 높여라

2. 부르짖어야하는 근거(1.2)

받은 말씀은 기도해야한다.

Jer32:37, 44

I will certainly bring my people back again from all the countries where I will scatter them in my fury. I will bring them back to this very city and let them live in peace and safety. Yes, fields will once again be bought and sold—deeds signed and sealed and witnessed—in the land of Benjamin and here in Jerusalem, in the towns of Judah and in the hill country, in the foothills of Judah and in the Negev, too. For someday I will restore prosperity to them. I, the Lord, have spoken!” (Jeremiah 32:37, 44 NLT)

예로사렘 심판 회복

심판 회복은 하나님 나라로 돌아온다

소망과 믿음, 하나님이 주신 말씀은 계속 부르라 이 말씀은 이루어질때까지 멈추라

       1) 부르짖게 하는 이유 (3)

하나님이 우리에게 응답을 주시고 하나님이 주신 일은 더 많이 있다.

렘33:14-18 이 말씀은 예수님을 통해서 이루어진것이다. 예수님 안에 있을 때 안전하며 살 수 있다. 영원한 왕이 예수님이다.

하나님의 계획, 마음, 비밀, 더 구체적으로 알려주겠다. 이들을 깨닫으면 하나님ㅇ라로 이루어질 것이다.

다니엘9:2 하나님이 우리를 부르짖는 이유가 있다. 

      3. 부르짖음의 결과 ( 3, 10,11, 14-17)

Mtt6:10 May your Kingdom come soon. May your will be done on earth, as it is in heaven. (Matthew 6:10 NLT)

나를 통해서 결정된다. 나의 기도를 통해서 결정된다.

악한 영이 떠날때 이 땅이 하나님의 나라로 될것이다.

하나님의 나라 임하게 하소서

기도를 통해서 하나님의 나라가 이루어질 것이다.

하나님이 우리의 마음과 열정을 보시는 것이다.

예레미야 같은 자가 될 줄 믿습니다. 기도할때 약속하신대로 예수님이 이땅에 오셨다. 내가 기도하면 하나님의 나라가 임하는 것이다. 내가 기도해야 된다. 예레미야는 하나님의 말씀을 끝까지 순종했다. 지금 하나님이 내기도를 통해서 하나님이 응답을 주신다.

결론. there are so many thing that we have to do. Be the one who pray for His Kingdom.

Gifted Hands: The Ben Carson Story (2009)

images

Gifted Hands: The Ben Carson Story is a 2009 movie directed by Thomas Carter, starring Cuba Gooding Jr. and Kimberly Elise. It is a movie based on the life story of world-renowned neurosurgeon Ben Carson from 1961 to 1987. A Johnson and Johnson Spotlight Presentation, the movie premiered on TNT on Saturday, February 7, 2009. Its title was reused from a 1992 direct-to-video documentary about Ben Carson released byZondervan.

more…http://en.wikipedia.org/wiki/Gifted_Hands:_The_Ben_Carson_Story

watch online: http://www.youtube.com/watch?v=WDfS3chUOi8&list=PLV5jLlt0lQ3vKVV191WtKkr3lb5nuhklm

download 009GHA_Casey_Tutton_001 009GHA_Casey_Tutton_002 2392-0 eGR5MWhqMTI=_o_gifted-hands-the-ben-carson-story-2009-part-1-of-18 gifted-hands5 gifted-hands13 gifted-hands-movie-clip-screenshot-bad-temper-bad-grades_large gifted-hands-the-ben-carson-story-1

하나님의 백성을 하나님 백성 되게 하라

be-a-leader-among-gods-people_t1

사무엘일하 7: 22-24

“How great you are, O Sovereign Lord ! There is no one like you. We have never even heard of another God like you! What other nation on earth is like your people Israel? What other nation, O God, have you redeemed from slavery to be your own people? You made a great name for yourself when you redeemed your people from Egypt. You performed awesome miracles and drove out the nations and gods that stood in their way. You made Israel your very own people forever, and you, O Lord, became their God. (2 Samuel 7:22-24 NLT)

1. 나로 나게 되라( 고백)

 when God raised David to be a King, David was very humble. He said ” who Am I?” He asked like this because he thought he did not deserve to be a king. Now David asked How to be God’s people ?

20대는 하나님의 백성이 되는 것이 중요한다는 것이다.

     1. 하나님 백성으로 인식 (23)

다윗의 왕이 영원한 왕이다. => 하나님 ( Yahweh)

David confessed that he is God’s people, and when he looked to Israelite, he thought they as God’s people not his people.

Don’t divide position in the workplace or anywhere we go, such as:

     회장, 사장=> 직원, 목사=> 성도,  선생님=> 학생 …

be equal in all every single position.

영적인 거룩한 길로 .

만약에 다윗이 자기의 능력으로 왕이 된다고 하고 하나님의 은혜를 잊어버리면 오늘까지 없었을 것이다. David is so humble. because he God’s people. When we get blessing from God, we must be humble to God, then pray to God that I am Your people, 하나님의 사람  

하나님이 나에게 주신 사랑이기 대문에 나도 하나님 사람도 되야 합니다.

when we gt high position( leader , director…. ) don’t think that I am the leader and other people are your employees but we must think that they and I are God’s people so we have the same position, as David humble even he was a king.

리더십의 영적 잊지말라

If you keep quiet at a time like this, deliverance and relief for the Jews will arise from some other place, but you and your relatives will die. Who knows if perhaps you were made queen for just such a time as this?” (Esther 4:14 NLT)

God called Esther to be His people then, He led her to save Israel, His people. 

2. 하나님의명성을 위한 백성 (23)

주의 명성을 위해서 하나님이 큰 일을 하십니다. 주의 명성을 위해서 우리를 구원 하셨다.

if u want to be honored, don’t think that other people are employees and u are a leader. 

그 사람을 통해서 하나님의 명성을 위한 백성이 되라

if u are jealous some some because of wealth so it means u want ur own honor, but it would be ok if u think of God.

when u work, dont claim that it my work, my church, my country, my company, but in stead of that say, it’s God’s work.

끝까지 참아워~~

3. 백성들이 자기의 하나님으로 인정(24)

” 주께서 하나님의 백성이 되어나이다”

그사람들이 나의 하나님으로 인정하라는 것이다. 사장의 백성이 아니라, 개인, 그 사람의 하나님.

누구나 하나님을 수 있다.

ISaiah 43:1 But now, O Jacob, listen to the Lord who created you. O Israel, the one who formed you says, “Do not be afraid, for I have ransomed you. I have called you by name; you are mine. (Isaiah 43:1 NLT)

나는 하나님의 백성이라고 고백해야 돼. 고백할 수 있으면 성공할 수 있다는 것이다.

우리가 민족을 위해서 무엇을 할 수 있습니까?

우리 인생은 가치는 무엇입니까?

이 땅에 무섯을 남길 수 있습니까?

우리 마음 속에는 하나님이 없으면 못 살겠다. 하나님의 백성이라고 개인적으로 고백하고 인정해야 한다.